Pravidla soutěže

Kdo se může soutěže účastnit

1.    1. vÄ›ková kategorie 8 – 14 let
       2. vÄ›ková kategorie 15 – 19 let
2.    Soutěže se mohou účastnit dÄ›ti a mladí lidé z následujících institucí či organizací, které mají sídlo na území ÄŒeské republiky:
o    Základní Å¡kola
o    StÅ™ední Å¡kola
o    StÅ™ední odborná Å¡kola
o    Odborné učiliÅ¡tÄ›
o    DÄ›tský domov
o    StÅ™edisko výchovné péče
o    Volnočasové kroužky
o    Klub mládeže
o    Farní společenství
o    Nepatříte-li do žádné z vyjmenovaných organizací a chcete se do soutěže zapojit, zavolejte nám nebo napiÅ¡te o jakou organizaci jde. Obratem se dozvíte, zda se můžete soutěže zúčastnit.

Pravidla soutěže a podmínky účasti

3.    ÃšÄast v soutěži je bezplatná.
4.    Projekty se musí týkat témat: rozvojová spolupráce, dÄ›ti ulice, Afrika, fotbal – popÅ™. Mistrovství svÄ›ta ve fotbale v JAR sbližuje.
5.    Soutěží se v týmech o 4 lidech. Každý tým se smí pÅ™ihlásit do soutěže pouze s jedním projektem.
6.    Každý tým uspořádá nÄ›jakou akci ve svém okolí, Å¡kole a pÅ™edstaví tam své projekty (viz. Jak se zapojit do soutěže), tuto akci vÅ¡ak může pořádat napÅ™. celá třída (více týmů) dohromady s tím, že pÅ™edstaví hned nÄ›kolik projektů.
7.    Každý tým musí být garantován a veden učitelem, vychovatelem, vedoucím nebo jiným dospÄ›lým človÄ›kem starším 21 let. Jeden človÄ›k může být garantem nÄ›kolika týmů.
8.    VeÅ¡keré své návrhy, nápady můžete konzultovat s námi, můžeme vám také zprostÅ™edkovat kontakt na dobrovolníky, kteří byli v Africe.
9.    Autorská práva soutěžních projektů zůstávají soutěžícímu, nicménÄ› účastí v soutěži autor souhlasí s využitím projektů za účelem propagace a prezentace Salesiánské asociace Dona Boska.
10.    Autor souhlasí se vÅ¡emi způsoby využití pÅ™ihlášených projektů na propagaci SADBY, výhradnÄ› vÅ¡ak vždy pro osvÄ›tové a nekomerční účely (napÅ™. výstavy, publikace o ZRS, kalendáře, brožury apod.); autor souhlasí s tím, že využití bude bezúplatné a na dobu neomezenou, pÅ™ičemž v ostatním zůstávají autorská práva autora nedotčena.
11.    Autor si je vÄ›dom toho, že nebudou-li pÅ™ihlášené projekty splňovat stanovené náležitosti nebo nebude-li jeho pÅ™ihláška podána stanoveným způsobem, bude projekt ze soutěže vyÅ™azen.
12.    Nejlepší týmy budou odmÄ›nÄ›ny hodnotnými cenami. Soutěžní výhry nelze vyplatit v hotovosti ani vymáhat právní cestou.
13.    Každý soutěžící je povinen vyplnit pravdivÄ› údaje v pÅ™ihlaÅ¡ovacím formuláři soutěže. Soutěžící vyplnÄ›ním údajů ve formuláři souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. Souhlas je udÄ›lován dobrovolnÄ›.
14.    V případÄ› hrubého poruÅ¡ení pravidel soutěže si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit daný soutěžní tým ze soutěže, případnÄ› po nÄ›m požadovat náhradu vzniklé Å¡kody.
15.    V případÄ› zásadního poruÅ¡ení regulérnosti soutěže i zavinÄ›ním tÅ™etí osobou si provozovatel vyhrazuje právo zcela zruÅ¡it soutěž a po úvaze pokračovat v pořádání soutěže jinou formou. V případÄ› velmi závažných okolností si provozovatel vyhrazuje právo pÅ™edčasnÄ› soutěž ukončit. Provozovatel prohlaÅ¡uje, že průbÄ›h soutěže zabezpečí prostÅ™edky obvyklými a pÅ™iměřenými pro podobný typ soutěží.

Jak se zapojit do soutěže

16.    PÅ™ihlášení a odevzdání soutěžního projektu:

A) Přihlášky do soutěže najdete na webových stránkách www.sampioni.cz. Přihlašovat se můžete od 1. dubna 2010 do 31. května 2010 do 24:00 hodin. (Pro kontrolu, že jste přihlášku odeslali vám přijde potvrzovací email s číslem přihlášky, který je nutný pro odevzdání projektového formuláře.)

Již je po uzavírce přihlášek.

B) Zorganizování prezentace projektu ve vašem okolí – výstava, prezentace, promítání videa apod. Akce musí být zorganizována po odeslání vaši přihlášky a před odevzdáním soutěžního projektu. Datum akce musí být uveden v přihlášce, aby se jej mohl účastnit zástupce Salesiánské asociace, která pořádá tuto soutěž. Prezentaci projektů ve vašem okolí může najednou uskutečnit více týmů (např. v rámci jedné třídy).

C) Odevzdání soutěžního projektu. Termín odevzdání projektů je od 1. května do 10. června 2010 do 24:00 hodin. Formulář soutěžního projektu vyplňte ZDE.


Soutěžní projekt musí obsahovat:
o    VyplnÄ›ný formulář s popisem projektu v uvedené délce (delší formuláře budou automaticky vyÅ™azeny):
–    1x v papírové verzi s podpisem garanta týmu odeÅ¡lete na adresu: Salesiánská Asociace Dona Boska, o.s. (SADBA), Kobyliské námÄ›stí 1000/1, Praha 8 – Kobylisy, 182 00. Obálka musí být označena heslem: „Soutěž Å ampióni pro Afriku“. Papírové verze formuláře zaslané poÅ¡tou budeme pÅ™ijímat do 15. června 2010 včetnÄ›. Rozhoduje datum pÅ™ijetí.
–    1x v elektronické podobÄ› odesláním skrze internetovou podatelnu do 10. června 2010 do 24:00 hodin. (Pro kontrolu, že jste projekt odevzdali vám pÅ™ijde potvrzovací email.) Pouze elektronický formulář bez papírové verze nebude do soutěže zaÅ™azen a naopak. Formulář najdete na webových stránkách www.sampioni.cz v půlce dubna 2010.

o    Dokumentace – elektronická podoba pÅ™es internetovou podatelnu, informace najdete ve formuláři projektu na webových stránkách www.sampioni.cz. Dokumentaci je nutné odevzdat do 10. června 2010 do 24:00 hodin. V dokumentaci musí být zachycena vaÅ¡e akce a její prezentace na veÅ™ejnosti. Tato dokumentace slouží jako obrázkový doprovod k vaÅ¡emu popisu projektu.  (Vyberte si jednu z možností):

1) Video – max 5 minut. Video musí být současně vyvěšeno na www.youtube.com – jeho link musí být uveden ve formuláři s popisem projektu. Videa nemohou obsahovat žádnou hudbu, ke které nemáte autorská práva.
2) Fotodokumentace – max. 10 stran fotek s krátkými popisky.
3) Power pointová prezentace - max. 20 slidů.

D) Účast 5 nejlepších týmů z každé věkové kategorie z prvního kola na finále. Toto setkání se uskuteční 25. 6. 2010 v Salesiánském středisku v Praze - Kobylisích. Budete-li vybráni do druhého kola, jste povinni potvrdit účast na finále na email: soutez.sampioni@sadba.org.

 

Hodnocení projektů

Při hodnocení se budou dávat body ve škále 0 – 10 v oblastech:
1.    TvoÅ™ivost a originalita (Zde se bude hodnotit nápaditost, forma realizace nápadů).
2.    Rozvojová tématika (V této oblasti bude hodnoceno, zda se projekt dotýká rozvojové problematiky, zda se týká zemí tÅ™etího svÄ›ta, nabízí možnosti Å™eÅ¡ení problémů v rozvojových zemích, šíření rozvojových otázek mezi své blízké a okolí).
3.    SplnÄ›ní zadání soutěže: Projekty se musí týkat témat: rozvojová spolupráce, dÄ›ti ulice, Afrika, fotbal – popÅ™. Mistrovství svÄ›ta ve fotbale v Jihoafrické republice sbližuje.
4.    Počet lidí, kterým byl projekt pÅ™edstaven – dopad na místní komunitu. (Musí být doloženo podpisem garanta týmu, podpisy účastníků vaší akce, popÅ™. fotodokumentací).

 

O co se bude hrát

 

Kategorie 8 - 14 let

1. místo: 4x mobil + 1x fotbalový míč (garant týmu:předplatné Lidé a Země)
2. místo: 4x předplatné Lidé a Země + 4x notebooková taška Tv Nova + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa + knížka)
3. místo: 4x notebooková taška + 4x fotbalový dres + 4x potítko + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
4. místo: 4x fotbalový dres + 4x knížka + 4x puzzle + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)
5. místo: 4x kšiltovka + 4x knížka + 4x puzzle + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)

 

Kategorie 15 - 19 let

1. místo: Mezinárodní interaktivní meeting v Krakově pro 4 lidi + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu:Krakov + předplatné 100+1)
2. místo: 4x mobily + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
3. místo: 4x předplatné Lidé a Země + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu: žirafa)
4. místo: 4x předplatné 100+1 + 4x notebooková taška + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka)
5. místo: 4x fotbalový dres + 4x knížka + 1x fotbalový míč (garant týmu: knížka) 

 

Ceny jsou od dárců: T - Mobile, Portál, Eurobike, Computer Press a.s. předplatné časopisů Lidé a země, 100+1, talismany přímo z Afriky a další.

 

Děkujeme dárcům cen do soutěže.

 

 


Přihláška do soutěže

Uzávěrka přihlášek do soutěže byla 31. května 2010.


Formulář soutěžního projektu

Po přihlášení do soutěže zrealizujte svůj projekt, vyplňte formulář soutěžního projektu a odešlete podle instrukcí. Formulář k vyplnění najdete ZDE.Seite weiterempfehlen